Prelegenci Konferencji

Lista prelegentów w trakcie aktualizacji…

Prof. Ivan Kalaš

Ivan Kalaš jest profesorem informatyki na Comenius University w Bratysławie i od 2013 profesorem wizytującym na UCL Institute of Education w Londynie. Jego zainteresowania zawodowe obejmują rozwój konstruktywistycznych interfejsów edukacyjnych przeznaczonych do nauki programowania oraz badania w obszarze skutków technologii cyfrowych na procesy dydaktyczne.
Ivan Kalaš jest współautorem kilku środowisk programistycznych, w tym Comenius Logo, Imagine Logo, Thomas the Clown i RNA (Revelation Natural Arts) wdrożonych w tysiącach szkół, zarówno na Słowacji, jak i zagranicą (w tym w Polsce). Jest również autorem i współautorem książek i podręczników poświęconych tematyce programowania dla dzieci oraz informatyce, wydanych w kilku językach zarówno w Europie jak i poza nią. Brał udział w wielu różnych narodowych i międzynarodowych inicjatywach.
Ivan Kalaš reprezentuje Słowację w IFIP Technical Committee for Education. Od 2008 do 2013 był członkiem International Advisory Board projektu Microsoftu – Partners in Learning. Od 2014 pełni funkcję kierownika programu nauczania ScratchMaths dla brytyjskich uczniów w wieku od 9 do 11 lat opracowanego w UCL Institute of Education. Ideą programu jest nauczanie matematyki wspomagane programowaniem w Scratch’u.

dr hab. Marlena Plebańska, prof. UW

doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja zarządzanie wiedzą korporacyjną, e-edukacja.

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowcy. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh.. Aktywny trener i wykładowca. Pracownik naukowy Uniwersytet Warszawski, AFiB Vistula,. OEIIZK.

dr hab. Marcin Kostur
fizyk, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim.

Stypendysta DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował na Uniwersytetach w Anglii, Niemczech, USA i RPA. Laureat nagrody Center for Nanoscience w Monachium za publikację roku w 2007 i 2008 oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne w 2015.
Zajmuje się badaniami układów złożonych począwszy od złącz Josephsona, syntetycznych nanoporów i motorów molekularnych po dynamikę płynów. Jest autorem ponad 50 prac naukowych. Ekspert w zakresie programowania równoległego, technologii GPU i chmurowych systemów obliczeniowych.
Entuzjasta stosowania nowoczesnych metod komputerowych w edukacji i popularyzator nauki. Autor i lider projektów iCSE oraz iCSE4school wdrażających perspektywę obliczeniową w nauczaniu przedmiotów ścisłych w oparciu o język Python oraz system SageMath. Koordynator krajowy w projekcie Opendreamkit.org: Open Digital Research Environment Toolkit for the Advancement of Mathematics realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

dr Anna Beata Kwiatkowska

doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki

wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 roku jest wiceprzewodniczącą Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2016 została z niej delegowana na kierownika Zespołu MEN ds. Podstawy programowej z informatyki. W 2010 roku jej działalność dotycząca propagowania informatyki została doceniona statuetką InfoStar, a w 2015 roku nagrodą Marka Cara za aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej zarówno wśród uczniów i studentów, jak i nauczycieli oraz organizowanie wielu uznanych inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej. Organizatorka czternastu edycji Konferencji „Informatyka w Edukacji” oraz siedmiu edycji próbnej matury z informatyki. Współorganizatorka jedenastu edycji polskich Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr. Prowadzi ponadto autorskie klasy informatyczne w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Zainteresowania informatyczne skupia wokół matematyki dyskretnej, a w szczególności teorii grafów. Zaangażowana w prace związane z Olimpiadą Informatyczną od początku jej istnienia, najpierw jako członek Komitetu Okręgowego, teraz jako członek Komitetu Głównego Od piętnastu lat jest Prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego działania skupiają się wokół edukacji informatycznej.

dr Ryszard Gabryszewski

doktor nauk fizycznych w dziedzinie geofizyki, astronom.

Pracuje w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, prowadzi badania ewolucji dynamicznej małych ciał Układu Słonecznego oraz ewolucji układów planetarnych. Jest autorem ponad 20 prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Obecnie kieruje realizacją dwóch projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programów Horyzont 2020 oraz ERASMUS+. Od 2013 roku jest prezesem zarządu Fundacji Edukacji Astronomicznej wspierającej nauczanie przedmiotów ścisłych w szkołach.

Cecylia Szymańska
MICROSOFT

absolwentka socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji.
Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi (Partners in Learning, Microsoft in Education, Shape the Future, Szkoła w Chmurze, Szkoła Nowych Technologii, platformy regionalne) koncentrującymi się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań IT w szeroko pojętej edukacji.
Rozwija projekty informatyczne oraz buduje środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.
Wcześniej prowadziła linię biznesową edukacja w firmie Young Digital Planet S.A. gdzie współtworzyła i wprowadzała na rynek prekursorskie rozwiązania elektroniczne m.in. pierwszy elektroniczny kurs do nauki angielskiego na CD (EuroPlus+), elektroniczne podręczniki (eduROM), platformy do dystrybucji materiałów cyfrowych (Nauczyciel.pl), platformy regionalne, realizowała projekty rządowe m.in. Scholaris.pl.
Z rynkiem edukacyjnym związana ponad 15 lat.

Grażyna Koba MIGRA

Autorka ponad 60 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym 25 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej. Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W firmie MIGRA pełni funkcję prokurenta i zajmuje się, poza pisaniem i promowaniem książek, koordynowaniem wszystkich prac związanych z przygotowaniem ich do druku.
Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

dr Jan Aleksander Wierzbicki

Kierownik ds. nauki Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Ukończył matematykę ogólną (z przygotowaniem pedagogicznym) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 1994 jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Posiada praktykę pedagogiczną w nauczaniu informatyki i matematyki w szkole.

Podczas swej pracy w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przeprowadził jako wykładowca bardzo dużą liczbę kursów (ponad 15 000 godzin) w tematyce m.in.: obsługa systemów operacyjnych, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, zagadnienia sieci lokalnych i rozległych, metodyka nauczania informatyki, wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych.
Od roku 1996 był również wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, w katedrze Baz Danych. Prowadził zajęcia dotyczące systemów bazodanowych oraz prace magisterskie w tym zakresie.

W OEIiZK prowadził od 1996 zajęcia na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w zagadnieniach baz danych oraz metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej.

Prowadził również zajęcia na Studium Koordynatorów Technologii Informacyjnej, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki, Uniwersytetu Wrocławskiego.
W maju i czerwcu 2001 prowadził szkolenia dla trenerów w ramach programu „Intel – nauczanie ku przyszłości”. Był również trenerem programu „Intel – Classmate PC”.

W styczniu 2002 otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego, a w listopadzie 2002 uzyskał tytuł edukatora doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Od czerwca 2003 jest egzaminatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL.
W czerwcu 2004 uzyskał na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie Teorii Zbiorów Przybliżonych we Wnioskowaniu w Oparciu o Przykłady”.

Brał udział w wielu szkoleniach i studyjnych wyjazdach zagranicznych. Wygłaszał także referaty podczas międzynarodowych konferencji, między innymi podczas: 1st International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Warszawa (1999) oraz na 2nd International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Banff, Kanada (2000), Constructionism 2010, Paryż, Francja (2010).
Autor wielu publikacji dotyczących zastosowania technologii informacyjnej i informatyki w dydaktyce szkolnej.
W roku 2006 odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 2007 otrzymał nagrodę II stopnia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W roku 2014/15 ukończył Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej (OEIiZK).

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW.
Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem.
Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Janusz Wierzbicki

20 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli.
Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych – między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP.
Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W latach do 2009 – 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Do 2013 r. zastępca Redaktora Naczelnego „Edu Fakty Uczę Nowocześnie”.

Michał Tycjan Grześlak

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli i kadry kierowniczej. W ośrodku pełni także funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Szkoli z podstaw programowania nauczycieli w projekcie Warszawa Programuje. Bierze udział jako wykładowca w projekcie GIODO i OEIIZK „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. W swojej codziennej pracy wykorzystuje rozwiązania firmy Microsoft, takie jak Office 365 czy rozwiązania serwerowe. Posiada tytuł eksperta innowacyjnego nauczania: Microsoft Innovative Educator Master Trainer. Jest regionalnym koordynatorem międzynarodowego programu Microsoft in Education. Uczestniczył w specjalistycznych konferencjach „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” jako prowadzący i wykładowca. Od piętnastu lat Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Prowadził zajęcia w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Instruktor Akademii Cisco oraz trener projektu „Intel-Teach to the Futture”. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w Zespole Szkół w Izabelinie, gdzie stworzył sieć komputerową i administrował nią przez wiele lat w oparciu o serwery Microsoft. Uczył informatyki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Był egzaminatorem ECDL. Współpracował przy projekcie NowoczesnaKlasa.pl. Prowadził warsztaty podczas Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych w Nowym Tomyślu. Uczestniczył jako trener w szkoleniach nauczycieli w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli Microsoft.

Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu,

od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

profesor, matematyk, informatyk

Maciej M. Sysło (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl), matematyk i informatyk. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa i edukacyjna przyniosła mu prestiżowe nagrody i granty krajowe oraz międzynarodowe.
Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie dwóch liceów we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie zajmuje się upowszechnianiem informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest autorem koncepcji kształcenia informatycznego w szkołach, współautorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych, programów nauczania i podręczników. Przez niemal 20 lat organizował konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces na polu upowszechniania informatyki uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a teraz zabiega, by objąć nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów od pierwszej do ostatniej klasy w szkole, a także w przedszkolu. Organizator Międzynarodowego Konkursu informatycznego Bóbr. Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją, m.in. przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education (IFIP); członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.
Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzator historii informatyki. Jego dewiza to: „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”, a hobby to praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska, biografie, historia nauki i odkryć). Więcej szczegółów na http://mmsyslo.pl/.

Katarzyna Nogalska

Trener Akademii LEGO®

Jestem Trenerem Akademii LEGO® Education oraz absolwentką Politechniki Warszawskiej. Tam odkryłam, że zestawy LEGO® Mindstorms będące na wyposażeniu laboratoriów pozwalają studentom błyskawicznie przyswajać skomplikowane struktury programistyczne. Właśnie to było inspiracją, aby zrobić zajęcia również dla młodszych dzieci. Zajmuję się organizacją i prowadzeniem zajęć z robotyki i programowania dla dzieci, organizacją międzynarodowego konkursu robotycznego First® LEGO® League oraz tworzeniem materiałów do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education. Jako wolontariusz prowadzę zajęcia dla dzieci z uboższych rodzin i z domu dziecka.

Wanda Jochemczyk

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Dr Katarzyna Olędzka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest członkiem Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA i Logia. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Agnieszka Borowiecka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu.
Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Adam Jurkiewicz

haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology z języka programowania Python.

Propagator języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania OpenSource. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop – remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich.
Twórca scenariuszy mechatronicznych zajęć pozalekcyjnych z użyciem oprogramowania Scratch i mikrokontrolerów Arduino w projekcie E-SWOI fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
Współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, w projekcie „Koduj z Klasą” ambasador i trener nauczycieli w zakresie języka programowania Python.
Twórca portalu http://linux.oeiizk.waw.pl/ opisującego zastosowania systemu Linux w edukacji.
Prywatnie – miłośnik szant, stateczny mąż i ojciec, zwariowany nauczyciel młodzieży jeśli tylko ma okazję.

Elżbieta Kawecka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wieloletnia nauczycielka fizyki, obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, honorowy profesor oświaty (2015). Autorka wielu publikacji, programów i materiałów szkoleniowych dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych, z-ca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ambasador europejskiego projektu SCIENTIX w Polsce.

Krzysztof Chechłacz

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole.
Współautor programu i wykładowca Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli informatyki.
Jest przewodniczącym Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla mazowieckich gimnazjalistów – Logia.

Katarzyna Wilk

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Nauczyciel konsultant ds. dydaktyki medialnej, trener i metodyk zdalnego nauczania, Projektuje i prowadzi różne formy kształcenia na odległość (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) oraz wspiera nauczycieli poprzez konsultacje i warsztaty z wykorzystania nowych technologii w edukacji. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thiking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Beata Rząca

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogiki oraz podyplomowo kierunek Zarządzanie i marketing w oświacie. Pracowała jako pedagog szkolny, nauczyciel klas 1-3. Następnie pełniła funkcje wicedyrektora a później dyrektora szkoły. Na zlecenie Biura Edukacji w Warszawie współpracowała przy opracowaniu Arkusza Organizacji Szkoły – który przez kilka lat był podstawowym dokumentem we wszystkich warszawskich szkołach. Po ukończeniu studiów podyplomowych Informatyka na Politechnice Warszawskiej została nauczycielem informatyki w Technikum Lotniczym. Egzaminator ECDL. Jest również członkiem założycielem Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych i wiceprezesem Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. Współpracuje z instytucjami prowadzącymi szkolenia dla rad pedagogicznych jako edukator z dziedzin związanych z prawem oświatowym, organizacją pracy szkoły oraz marketingiem i promocją.
Oprócz zainteresowań związanych z szeroko rozumianą informatyką pasjonuje się żeglarstwem i od kilku lat szybownictwem.

Sławomir Baturo

Nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi (Gimnazjum Powiatowe oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego). Pasjonat nowych technologii w edukacji, szczególnie tych, które umożliwiają współpracę uczniów z wykorzystaniem zasobów online. Instruktor CISCO. Prywatnie fan motocykli, dobrej książki i mocnej muzyki. Należy do grupy „SUPERBELFRZY”.

Izabela Rudnicka

Nauczyciel konsultant – OEIiZK w Warszawie. Pracownik Działu Informacji i Wydawnictw obecnie Pracowni Ewaluacji Wewnętrznej oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa i Zdrowia Współpracuje przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych i programów kursów z wykorzystaniem nowych technologii i warsztatów przedmiotowo metodycznych (np. Intel. Nauczanie ku przyszłości). Praktyczne wykorzystania TI w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, bibliotekarzy, z uczniem najmłodszym oraz edukacji medialnej z pomocą TI. Prowadzenie szkoleń blended learningowych oraz e-lerningowych m.in. Edukacja na Nowo – szkolenia dal nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej także różnych przedmiotów, czy APN Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK. Współpraca przy opracowaniu programów i realizacji projektów związanych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w projektach o różnym zasięgu. Autorka publikacji dotyczących wykorzystywania mediów w szkole i edukacji medialnej na wszystkich poziomach edukacji. Przykłady zastosowania nowych mediów w pracy z uczniem m.in. podczas konferencji poświęconych mediom i ich roli w działaniach szkoły


Agnieszka Samulska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA.


Elżbieta Pryłowska – Nowak

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wieloletni nauczyciel geografii i historii na wszystkich etapach edukacyjnych. Od 1995 roku prowadzi zajęcia z nauczycielami. Obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, nauczyciel dyplomowany, edukator.
Zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń stacjonarnych i online dla nauczycieli różnych specjalności związanych z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i zastosowaniem nowych podejść do nauczania i uczenia się.
Autorka publikacji, programów i materiałów szkoleniowych, współautorka i realizatorka różnego typu projektów europejskich – krajowych i międzynarodowych. Pasjonuje się wykorzystaniem TIK szczególnie w tematyce kultury, natury, przygody i edukacji nieformalnej.


Marcin Pawlik

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwent Politechniki Radomskiej, specjalista do spraw merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (Pracownia Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw), trener Intel Learning Series for 1:1 e-learning in the classroom, również nauczyciel informatyki.

Jest autorem i współautorem wielu programów kursów stacjonarnych, blended learning i online. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli związane z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji, brał czynny udział w większości projektów, konkursów tworzonych i organizowanych przez Ośrodek Edukakacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest film i wykorzystywanie go w edukacji oraz w promocji. Profesjonalnie zajmuje się tworzeniem filmów oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby e-learningu. Jest również administratorem MS OFFICE 365 oraz platformy zdalnego nauczanie Moodle.
Prowadzi kanał OEIiZK w serwisie YouTube.

Magdalena Zarach

Learnetic S.A.

skończyła matematykę oraz informatykę z ekonometrią. Umysł ścisły, lecz umiejętności renesansowe – w Learnetic zaczynała jako redaktor treści edukacyjnych, potem była testerem oprogramowania, obecnie zaś jest product manager odpowiedzialną za platformę mCourser. Prywatnie uwielbia taniec towarzyski – mimo młodego wieku przez przeszło dekadę występowała w Zespole Pieśni i Tańca „Kościerzyna”. Dla przyjemności udziela korepetycji – prawdopodobnie jest współodpowiedzialna ze doskonałe wyniki z tego przedmiotu osiągane przez gimnazjalistów i maturzystów z powiatu kościerskiego. Posiada kilkuletnie, międzynarodowe doświadczenie trenerskie z zakresu wdrażania nowych technologii w edukacji.

Ariel Wrona

Learnetic S.A.

Doktorant pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęta informatyzacja edukacji oraz specyfika szans i wyzwań, które taki proces generuje. Prywatnie fan włoskiej piłki nożnej oraz włoskiej kuchni. Miłośnik zarówno dobrego, jak i słabego kina.

Lech Wikaryjczyk

Learnetic S.A.

posiada wykształcenie artystyczne, socjologiczne i marketingowe. Doświadczenie związane z wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji zdobywał najpierw w Young Digital Planet, a następnie w Learnetic, gdzie piastuje stanowisko marketing managera. Wykłada estetykę cyberkultury oraz psychologię reklamy w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Uwielbia guerilla marketing i dobrą typografię, w wolnych chwilach projektuje, zgłębia fenomen social media i hoduje australijskie gady.


Katarzyna Iwanicha-Łoś

SP3 w Ząbkach

Absolwentka kilku kierunków na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych, administrator elektronicznego dziennika UONET+ w klasach I-III, a od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator. W marcu 2017 roku prezentowała dorobek placówki na Global Forum E2 w Toronto w Kanadzie. Współautorka innowacji pedagogicznej „Programowanie w grach i zabawach z robotami i tabletami”. Prelegentka wielu konferencji, prowadząca lekcje pokazowe, seminaria dla studentów i warsztaty z zakresu zastosowania TIK w klasach młodszych. Od 2012 roku związana z SP3 w Ząbkach. Uwielbia łączyć dobrą zabawę z nauką.


Anna Kuśnierz

SP3 w Ząbkach

Anna Kuśnierz absolwentka UKSW i UW. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator. W swojej pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Uczy programowania już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, wykorzystując dostępne platformy code.org, schratch jr, baltie, roboty dash i klocki Sccottie go. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc konferencje, lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte, szkolenia i warsztaty na forum ogólnopolskim. Doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warszatach Office 365 One Drive i Office Online, jak również Microsoft Sway in the Classroom. Prywatnie lubi taniec, śpiew oraz długie spacery z ukochanym psem.


Krystyna Kolendo-Dzięgielewska

Fundacja Edukacja na NOWO

Krystyna Kolendo-Dzięgielewska – nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych w szkole podstawowej w Gdańsku. Od kilku lat intensywnie uczy dzieci programowania, które uważa za najlepsze narzędzie do rozwijania kreatywności. Autorka bloga modanakoda.blogspot.com , ekspertka Fundacji Edukacja na NOWO.


Agata Kapica

Microsoft

Manager Programu Microsoft dla Edukacji.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Pełni funkcję Managera Programu Microsoft dla Edukacji, odpowiadając za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft.
Kontakt: agata.kapica@microsoft.com


Tomasz Kozar

Microsoft

Architekt i Strateg Technologiczny w Microsoft Polska. Zajmuje się promomocją rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure. Wspólnie z największymi klientami na rynku polskim przygotowuje strategię konsolidacji i migrację rozwiązań do Chmury Obliczeniowej. Zaangażowany w innowacyjne projekty i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Internet of Things, Machine Learning, platforma satelitarna dla szkół. Aktywny członek strumienia „Blockchain i waluty cyfrowe” w Ministerstwie Cyfryzacji. Posiada duże doświadczenie w implementacji i projektowaniu dużych sieci operatorskich IP/MPLS, BGP, technologii optycznych oraz systemów zarządzania OSS/BSS. Wcześniej pracował jako Architekt i Consultant w firmie Cisco Systems, zarządzając zespołem inżynierów. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft, Cisco Expo, Cisco Forum, PLNOG, UNECE. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure MCP.
Czas wolny spędza biegając maratony, żeglując, jeżdząc na nartach poza trasami i pływając na kitesurfingu.


Grzegorz Troszyński

Trobot

Instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Reprezentuje Trobot, producenta i dystrybutora mechatronicznych pomocy dydaktycznych.


Kinga Balcerowska

Centrum Kompetencji Fundacji PRIMUS

Absolwentka matematyki ze specjalnością informatyczną na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz organizacji i zarządzania oświatą na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie nauczyciel matematyki w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47 Fundacji PRIMUS. Szkolny koordynator TIK w klasach 4-6 oraz koordynator powstającego Centrum Kompetencji Fundacji PRIMUS.

stat4u