Prelegenci Konferencji

Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW

Arkadiusz Orłowski jest dziekanem Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz twórcą i dyrektorem ogólnouczelnianego Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW. Jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym wielu publikacji związanych z tematyką wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu. Uczestniczył i kierował różnymi projektami e-learningowymi. Pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

profesor, matematyk, informatyk

Maciej M. Sysło (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl), matematyk i informatyk. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa i edukacyjna przyniosła mu prestiżowe nagrody i granty krajowe oraz międzynarodowe.
Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie dwóch liceów we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie zajmuje się upowszechnianiem informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest autorem koncepcji kształcenia informatycznego w szkołach, współautorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych, programów nauczania i podręczników. Przez niemal 20 lat organizował konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces na polu upowszechniania informatyki uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a teraz zabiega, by objąć nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów od pierwszej do ostatniej klasy w szkole, a także w przedszkolu. Organizator Międzynarodowego Konkursu informatycznego Bóbr. Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją, m.in. przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education (IFIP); członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.
Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzator historii informatyki. Jego dewiza to: „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”, a hobby to praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska, biografie, historia nauki i odkryć). Więcej szczegółów na http://mmsyslo.pl/.


dr Jan Polak

prodziekan ds kierunku
Informatyki oraz odpowiedzialny za rozwój Cyfrowego Środowiska Nauczania
w Górnośląskiej Wyższj Szkole Handlowej w Katowicach.

Od lat animator Technologii Informatycznej w edukacji. Od 2011r Apple Education Mentor, wcześniej Partners in Learning Manager firmy Microsoft. Aktywny trener profesjonalnych zastosowań technologii informatycznych w biznesie. Inicjator rozwiązań typu E-szkoła np. w woj.opolskim. Współautor projektu pilotażowego z MENiS dot. zdalnego nauczania dzieci Obywateli Polskich
Czasowo Przebywających za Granicą. Wiecej :
https://pl.linkedin.com/in/jan-polak-89935229

Dr hab. Marlena Plebańska, prof. PW

doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja zarządzanie wiedzą korporacyjną, e-edukacja.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista oraz konsultant w zakresie zarządzania wiedzą. Jeden z prekursorów polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych z zakresu e-edukacji. Od 16 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowcy. Kierownik i konsultant projektów e-learningowych. Aktywny trener i wykładowca. Ekspert w projektach systemowych realizowanych przez MEN, MAiC, MNiSW. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej – Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO, Adiunkt , Dziekan Wydziału Administracji i Politologii Almamer Szkoły Wyższej.

Dr Jan Aleksander Wierzbicki,

Kierownik ds. nauki Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Ukończył matematykę ogólną (z przygotowaniem pedagogicznym) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 1994 jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Posiada praktykę pedagogiczną w nauczaniu informatyki i matematyki w szkole.

Podczas swej pracy w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przeprowadził jako wykładowca bardzo dużą liczbę kursów (ponad 15 000 godzin) w tematyce m.in.: obsługa systemów operacyjnych, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, zagadnienia sieci lokalnych i rozległych, metodyka nauczania informatyki, wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych.
Od roku 1996 był również wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, w katedrze Baz Danych. Prowadził zajęcia dotyczące systemów bazodanowych oraz prace magisterskie w tym zakresie.

W OEIiZK prowadził od 1996 zajęcia na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w zagadnieniach baz danych oraz metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej.

Prowadził również zajęcia na Studium Koordynatorów Technologii Informacyjnej, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki, Uniwersytetu Wrocławskiego.
W maju i czerwcu 2001 prowadził szkolenia dla trenerów w ramach programu „Intel – nauczanie ku przyszłości”. Był również trenerem programu „Intel – Classmate PC”.

W styczniu 2002 otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego, a w listopadzie 2002 uzyskał tytuł edukatora doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Od czerwca 2003 jest egzaminatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL.
W czerwcu 2004 uzyskał na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie Teorii Zbiorów Przybliżonych we Wnioskowaniu w Oparciu o Przykłady”.

Brał udział w wielu szkoleniach i studyjnych wyjazdach zagranicznych. Wygłaszał także referaty podczas międzynarodowych konferencji, między innymi podczas: 1st International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Warszawa (1999) oraz na 2nd International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Banff, Kanada (2000), Constructionism 2010, Paryż, Francja (2010).
Autor wielu publikacji dotyczących zastosowania technologii informacyjnej i informatyki w dydaktyce szkolnej.
W roku 2006 odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 2007 otrzymał nagrodę II stopnia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W roku 2014/15 ukończył Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej (OEIiZK).

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW.
Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem.
Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Janusz Wierzbicki

20 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli.
Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych – między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP.
Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W latach do 2009 – 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Do 2013 r. zastępca Redaktora Naczelnego „Edu Fakty Uczę Nowocześnie”.

Michał Tycjan Grześlak

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli i kadry kierowniczej. W ośrodku pełni także funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Szkoli z podstaw programowania nauczycieli w projekcie Warszawa Programuje. Bierze udział jako wykładowca w projekcie GIODO i OEIIZK „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. W swojej codziennej pracy wykorzystuje rozwiązania firmy Microsoft, takie jak Office 365 czy rozwiązania serwerowe. Posiada tytuł eksperta innowacyjnego nauczania: Microsoft Innovative Educator Expert. Jest regionalnym koordynatorem międzynarodowego programu Microsoft in Education. Uczestniczył w specjalistycznych konferencjach „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” jako prowadzący i wykładowca. Od piętnastu lat Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Prowadził zajęcia w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Instruktor Akademii Cisco oraz trener projektu „Intel-Teach to the Futture”. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w Zespole Szkół w Izabelinie, gdzie stworzył sieć komputerową i administrował nią przez wiele lat w oparciu o serwery Microsoft. Uczył informatyki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Był egzaminatorem ECDL. Współpracował przy projekcie NowoczesnaKlasa.pl. Prowadził warsztaty podczas Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych w Nowym Tomyślu. Uczestniczył jako trener w szkoleniach nauczycieli w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli Microsoft.

Wanda Jochemczyk

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Dr Katarzyna Olędzka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest członkiem Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA i Logia. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Agnieszka Borowiecka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu.
Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Adam Jurkiewicz

członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SuperbelfrzyRP.

Propagator Wolnego i Otwartego Oprogramowania, rozproszonej sieci społecznościowej Friendica, trener w zakresie nowych technologii sieciowych w edukacji, programista. Twórca scenariuszy mechatronicznych zajęć pozalekcyjnych z użyciem oprogramowania Scratch i mikrokontrolerów Arduino w projekcie E-SWOI fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
Ekspert fundacji Interkl@sa w projekcie E-Pasja Nowoczesna Edukacja.
Prywatnie – ojciec dwóch młodych ludzi, którzy muszą stawiać czoła codziennej edukacji 😉 I zapalony miłośnik szant i żeglarstwa, od ponad
20 lat użytkownik i administrator systemów UNIX oraz Linux. Twórca Szkolnego Remiksu Ubuntu – darmowego i dostępnego dla wszystkich systemu dla edukacji.

Małgorzata Chmurska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel chemii w liceum ogólnokształcącym i nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, programów i materiałów szkoleniowych dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aktywnie uczestniczyła w wielu międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Elżbieta Kawecka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wieloletnia nauczycielka fizyki, obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, honorowy profesor oświaty (2015). Autorka wielu publikacji, programów i materiałów szkoleniowych dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych, z-ca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i v-ce ambasador europejskiego projektu SCIENTIX w Polsce.

Renata Sidoruk- Sołoducha

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nauczycielka biologii, obecnie również nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w Pracowni Centrum Technologii Nauczania. Brała aktywny udział w międzynarodowym projekcie IT for US .Współpracowała z UNEP GRID Warszawa Polska przy międzynarodowym projekcie, którego celem było upowszechnienie zastosowań technologii informacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Autorka wielu scenariuszy z wykorzystaniem TIK, entuzjastka wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej.

Krzysztof Chechłacz

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole.
Współautor programu i wykładowca Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli informatyki.
Jest przewodniczącym Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla mazowieckich gimnazjalistów – Logia.

Witold Kranas

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Z wykształcenia astronom, z zamiłowania nauczyciel. Od 1970 roku uczy w szkołach średnich, początkowo fizyki i astronomii, następnie informatyki – w LO im. St. Batorego w Warszawie, w 1 Społecznym LO na Bednarskiej oraz LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW. Jest prekursorem wprowadzania informatyki do szkół. W latach 80 stworzył jedną z pierwszych szkolnych pracowni komputerowych w Liceum im. St. Batorego w Warszawie. Zajmuje się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli – początkowo na Wydziale Pedagogicznym UW, później w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wreszcie w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Autor publikacji metodycznych, środków dydaktycznych oraz oprogramowania dydaktycznego do nauczania informatyki. Współautor cyklu podręczników do informatyki „Lekcje z komputerem”. Obecnie uczy informatyki w gimnazjum wykorzystując język Logo, środowisko Scratch i portal Akademia Khana.

Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu,

od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.

Małgorzata Witecka

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: klimatologia). Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest nauczycielem mianowanym. Wiedzę informatyczną zdobywała na licznych szkoleniach organizowanych w OEIiZK.

Od 2003 do 2011 roku pracowała jako specjalista ds. merytorycznych obecnie jako nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, gdzie bierze udział w pracach Centrum Technologii Nauczania, wdrażaniu środków i metod dotyczących zastosowań technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, opracowywaniu programów i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.
Jest również nauczycielem przyrody w Katolickiej Szkole Podstawowej FNRR w Warszawie. Nowoczesne techniki nauczania stosuje w swojej pracy z młodzieżą i dziećmi. Współpracowała również z WSiP w zakresie testowania podręczników szkolnych.
Jest autorką publikacji dotyczących zastosowania Technologii Informacyjnej w nauczaniu geografii i przyrody. Współorganizuje szkolenia komputerowe dla nauczycieli, których tematyką jest wykorzystanie narzędzi technologii informatycznej w nauczaniu geografii, przyrody oraz innych przedmiotów przyrodniczych. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych w zakresie doświadczeń przyrodniczych z komputerem, wykorzystania platformy Moodle w nauczaniu, wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach. Specjalizuje się w zastosowaniach Geograficznych Systemów Informacyjnych na lekcjach geografii i przyrody w szkole podstawowej. Współpracowała z GRIDW w ramach projektu Akademia EduGIS jako konsultant merytoryczny oraz współpracuje z działem edukacji ESRI Polska. Wygłaszała referaty na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami (m.in. Dzień GIS-u, Zjazd Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Informatyka w Szkole, Komputer EXPO, Ogólnopolska Konferencja E-kształcenie w kolegiach – nowe standardy, Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Nowe Technologie i oprogramowanie edukacyjne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Hanna Basaj

Absolwentka Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Wydziału matematyczno-przyrodniczego, kierunku matematyka.
Ukończyła Studia Podyplomowe Informatyki Dla Nauczycieli na Politechnice Warszawskiej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość na Uniwersytecie Warszawskim.

Do ekipy OEIiZK na stałe dołączyła w 2006 roku.
Zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń stacjonarnych i online dla nauczycieli matematyki oraz nauczycieli innych specjalności. Pasjonuje się wykorzystywaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, w szczególności zastosowaniem bezpłatnych narzędzi Web 2.0 w pracy z uczniami.

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Egzaminator ECDL i ECDL Advanced, instruktor Akademii Informatycznej Cisco, trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych.
Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego MEN

Ewa Kędracka

Nauczyciel konsultant, edukator

w CODN (od 1991 r.)i w OEIiZK (od 2007 r.), zainteresowana szczególnie szeroko rozumianą tematyką jakości w edukacji (systemy jakości, ewaluacja, akredytacja, efekty uczenia się, egzaminy zewnętrzne).

Katarzyna Wilk

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Nauczyciel konsultant ds. dydaktyki medialnej, trener i metodyk zdalnego nauczania, Projektuje i prowadzi różne formy kształcenia na odległość (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) oraz wspiera nauczycieli poprzez konsultacje i warsztaty z wykorzystania nowych technologii w edukacji. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thiking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Beata Rząca

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogiki oraz podyplomowo kierunek Zarządzanie i marketing w oświacie. Pracowała jako pedagog szkolny, nauczyciel klas 1-3. Następnie pełniła funkcje wicedyrektora a później dyrektora szkoły. Na zlecenie Biura Edukacji w Warszawie współpracowała przy opracowaniu Arkusza Organizacji Szkoły – który przez kilka lat był podstawowym dokumentem we wszystkich warszawskich szkołach. Po ukończeniu studiów podyplomowych Informatyka na Politechnice Warszawskiej została nauczycielem informatyki w Technikum Lotniczym. Egzaminator ECDL. Jest również członkiem założycielem Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych i wiceprezesem Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. Współpracuje z instytucjami prowadzącymi szkolenia dla rad pedagogicznych jako edukator z dziedzin związanych z prawem oświatowym, organizacją pracy szkoły oraz marketingiem i promocją.
Oprócz zainteresowań związanych z szeroko rozumianą informatyką pasjonuje się żeglarstwem i od kilku lat szybownictwem.

KamilSliwowskiKamil Śliwowski

Animator i trener specjalizujący się w edukacji medialnej, prawie autorskim oraz bezpieczeństwie w sieci. Od 2008 roku działa w polskim oddziale Creative Commons gdzie odpowiada za otwieranie zasobów publicznych i organizacji pozarządowych. Prowadzi zajęcia z zastosowania nowych technologii w naukach humanistycznych na Uniwersytecie SWPS. Przewodniczący prezydium Koalicji Otwartej Edukacji. Prowadzi serwis o otwartych zasobach edukacyjnych: http://www.otwartezasoby.pl

Sławomir Baturo

Nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi (Gimnazjum Powiatowe oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego). Pasjonat nowych technologii w edukacji, szczególnie tych, które umożliwiają współpracę uczniów z wykorzystaniem zasobów online. Instruktor CISCO. Prywatnie fan motocykli, dobrej książki i mocnej muzyki. Należy do grupy „SUPERBELFRZY”.

Izabela Rudnicka

Nauczyciel konsultant – OEIiZK w Warszawie. Pracownik Działu Informacji i Wydawnictw obecnie Pracowni Ewaluacji Wewnętrznej oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa i Zdrowia Współpracuje przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych i programów kursów z wykorzystaniem nowych technologii i warsztatów przedmiotowo metodycznych (np. Intel. Nauczanie ku przyszłości). Praktyczne wykorzystania TI w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, bibliotekarzy, z uczniem najmłodszym oraz edukacji medialnej z pomocą TI. Prowadzenie szkoleń blended learningowych oraz e-lerningowych m.in. Edukacja na Nowo – szkolenia dal nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej także różnych przedmiotów, czy APN Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK. Współpraca przy opracowaniu programów i realizacji projektów związanych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w projektach o różnym zasięgu. Autorka publikacji dotyczących wykorzystywania mediów w szkole i edukacji medialnej na wszystkich poziomach edukacji. Przykłady zastosowania nowych mediów w pracy z uczniem m.in. podczas konferencji poświęconych mediom i ich roli w działaniach szkoły

Anna Grzegory

Logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi. W pracy z uczniami wykorzystuje wiele autorskich pomocy dydaktycznych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Współpracuje z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi, portalami edukacyjnymi, wydawnictwami i ośrodkami metodycznymi. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini.


Grzegorz Jankowski

Kierownik Projektu Helion Edukacja. Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię. W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa. Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.


Jakub Piasecki

Specjalista do spraw robotyki w AKCES edukacja. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Certyfikowany trener Akademii LEGO Education, były nauczyciel informatyki i fizyki. Zainteresowania: oprogramowanie open source, kolekcjonerskie gry bitewne, klocki LEGO.


Agnieszka Samulska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA.


Elżbieta Pryłowska – Nowak

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wieloletni nauczyciel geografii i historii na wszystkich etapach edukacyjnych. Od 1995 roku prowadzi zajęcia z nauczycielami. Obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, nauczyciel dyplomowany, edukator.
Zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń stacjonarnych i online dla nauczycieli różnych specjalności związanych z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i zastosowaniem nowych podejść do nauczania i uczenia się.
Autorka publikacji, programów i materiałów szkoleniowych, współautorka i realizatorka różnego typu projektów europejskich – krajowych i międzynarodowych. Pasjonuje się wykorzystaniem TIK szczególnie w tematyce kultury, natury, przygody i edukacji nieformalnej.


Marcin Pawlik

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwent Politechniki Radomskiej, specjalista do spraw merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (Pracownia Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw), trener Intel Learning Series for 1:1 e-learning in the classroom, również nauczyciel informatyki.

Jest autorem i współautorem wielu programów kursów stacjonarnych, blended learning i online. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli związane z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji, brał czynny udział w większości projektów, konkursów tworzonych i organizowanych przez Ośrodek Edukakacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest film i wykorzystywanie go w edukacji oraz w promocji. Profesjonalnie zajmuje się tworzeniem filmów oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby e-learningu. Jest również administratorem MS OFFICE 365 oraz platformy zdalnego nauczanie Moodle.
Prowadzi kanał OEIiZK w serwisie YouTube.


Sebastian Kluczyk

TP-LINK.

Od 10 lat zajmuje stanowiska kierownicze odpowiedzialne za zarządzanie operacyjne sprzedażą w firmach poprzez branżę FMCG do IT, odpowiedzialny za budowanie modeli współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie wyposażania sektora edukacyjnego w technologie ICT na terenie całej Polski. Doradca ds. pozyskiwania funduszy europejskich. Propagator standaryzacji infrastruktury internetowej w sektorze edukacyjnym. Uczestnik wielu projektów edukacyjnych na przestrzeni ostatnich lat.


Dariusz Kozioł

Microsoft Innovative Expert Educator

Nauczyciel informatyki i techniki Publicznego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Chroniczny i nieuleczalny „mrozowicz” od początkowej roli czynnego uczestnika, przez wykorzystywanego 🙂 uczestnika po dumnego „organizatora”.
Pomocna ręka przy tworzeniu kilku szkolnych stron www. Propagator stosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia, platform e-lerningowych a ostatnio Office 365 dla szkół. Miłośnik grupy Superbefrzy.pl


Anna Grzybowska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Warszawie (specjalizacja: geografia regionalna) – geograf z zawodu i zamiłowania. Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów od 2002 roku, początkowo jako specjalista ds. merytorycznych, obecnie jako nauczyciel konsultant. W Ośrodku prowadzi szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów, szczególnie dla nauczycieli geografii i przyrody. Od dwóch lat pracuje jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, wcześniej była nauczycielką geografii w liceum ogólnokształcącym. Jest autorką programów nauczania, scenariuszy dla nauczycieli oraz kart pracy dla uczniów. Otwarta na stosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, obecnie jest szkolnym koordynatorem międzynarodowego projektu Make World.


Karolina Paćkowska

Warsaw Bilingual School

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi dwujęzyczne zajęcia z edukacji matematycznej dla klas I-III. Od 2012 roku pracuje w Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkole Podstawowej. Obecnie uczestniczy w projekcie Make World, autorka scenariuszy zajęć wykorzystujących platformę Make World.

Artur Dyro

Prezes zarządu firmy Learnetic S.A.

jeden ze współzałożycieli Young Digital Planet (YDP), europejskiego lidera branży eLearningowej, przez ponad dwadzieścia był członkiem zarządu YDP i zajmował stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju. Obecnie jest prezesem zarządu firmy Learnetic S.A., która zajmuje się implementacją rozwiązań YDP na rynkach obu Ameryk, Azji, Australii i Afryki. W firmie Learnetic kieruje także badaniami i rozwojem technologii mobilnych związanych z szeroko pojętym rynkiem edukacyjnym. W imieniu Learnetic S.A. Artur Dyro jest bezpośrednio zaangażowany w wiele narodowych i międzynarodowych projektów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemów oraz rozwiązań z zakresu eLearningu. Artur Dyro był prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach dotyczących nowoczesnych form edukacji takich jak eLearning Africa, Online Educa Berlin, American Educational Publishers Summit, IMS Global, czy Asia Education Leaders Forum. Był także członkiem komitetu sterującego International Group of Educational Publishers (IGEP), organizacji skupiającej europejskich wydawców edukacyjnych mającej na celu stałą poprawę jakości materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych. Artur Dyro mieszka w Sopocie. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego hobby to muzyka i astronomia.

Adrian Kiszka

Learnetic S.A.

Absolwent Matematyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia pedagogiczne, co pomaga mu postrzegać edukację z perspektywy nauczyciela oraz konkretnych problemów, z którymi może się on borykać. Wielki fan nowych technologii w edukacji. Prywatnie kibic piłki nożnej i zapalony motocyklista.

Ariel Wrona

Learnetic S.A.

Doktorant pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęta informatyzacja edukacji oraz specyfika szans i wyzwań, które taki proces generuje. Prywatnie fan włoskiej piłki nożnej oraz włoskiej kuchni. Miłośnik zarówno dobrego, jak i słabego kina.


Dorota Ługowska

Microsoft Innovative Expert Educator

Absolwentka Politechniki Radomskiej. Nauczyciel zajęć komputerowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu. Zwolenniczka stosowania nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych w nauczaniu, platform e-lerningowych oraz Office 365 – wykorzystywanych na co dzień w swojej pracy. Administrator Office 365, uczestnik projektu Microsoft Innovative Expert Educator. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.


Tomasz Magnowski

Microsoft Innovative Expert Educator

Nauczyciel i trener. Od dwudziestu lat wykłada (mgr inż. elektryk). Od 2001 r. doradca zawodowy (członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP). W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadził ponad 1300 konsultacji z zakresu kształtowania własnej kariery zawodowej, pracując jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów, absolwentów i pracowników. Na co dzień nauczyciel i doradca zawodowy oraz właściciel firmy TiM. Organizator Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych w Radomiu i Wystawy Interaktywnej MÓZG. Prowadzi warsztaty motywacyjne specjalizując się w okołobiznesowych działaniach kreatywnych i stale rozwijając swoje umiejętności doradcze i edukatorskie wspierając je technologią informacyjną


Rafał Mitkowski

Prezes Zarządu EduSense Sp. z o.o.

Zawsze zainteresowany nowymi technologiami (szczegolnie robotyką) i możliwościami jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Optimus-Nexus, Medical Web Designs, Grupa Edukacyjna S.A.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z edukacją, wprowadzeniem e-podręczników, produkcji multibooków, koordynacji prac redakcji.


Grzegorz Michałek

Arcabit

Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej, współtwórca firmy Arcabit, od ponad 20 lat związany z branżą antywirusową. Autor wielu publikacji dotyczących programowania. Prowadzi seminaria, szkolenia i warsztaty propagujące nowe technologie i nowatorskie podejście do problemów bezpieczeństwa w Sieci.


Małgorzata Grzywacz

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus. Współautorka projektu indywidualni.pl promującego nowoczesne nauczanie i efektywną naukę. Odpowiada również za wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju rozwiązań Librus. Autorka licznych publikacji nt. twórczości w Internecie. Propagatorka umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Prelegentka konferencji naukowych. Pomysłodawczyni założenia ogólnodostępnego portalu prawa oświatowego – Doradca Dyrektora.


Ewa Sitko

Librus

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Edukator programu „Nowa Szkoła”– CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego.


Bohumír Soukup

Właściciel firmy SGP Systems w Czechach, wiceprezes międzynarodowego stowarzyszenia TIB Słowacja.

Jest czeskim inżynierem elektronikiem, programistą, nauczycielem, metodykiem. Autor pierwszych na świecie profesjonalnych narzędzi do programowania za pomocą schematów strukturalnych SGP (Soukup Graphic Preprocessor, od 1978r.) dla języków: Assembler, Basic, Clipper, Cobol, dBase, Fortran, Modula, Paradox i Pascal. Od 1993r. zajmuje się wyłącznie nauką programowania dla dzieci i młodzieży. W 1996r. stworzył nowy wyjątkowy w pełni graficzny język programowania Baltie (wyższy od C lub Pascala), który stał się wzorem dla światowych firm np. Lego (Robolab), MIT (Scratch), Microsoft (Kodu) i innych, później dodał jeszcze Baltie C# (w środowisku 3D), czym skompletował linię narzędzi SGP (Soukup Graphic Programming) do nauki programowania od przedszkola aż do matury. Jest tez autorem międzynarodowego projektu „Twórcza Informatyka z Baltie“ (TIB, od 1997r.). Gazeta IDG Business World (2003) uznała go za jednego z najlepszych informatyków na świecie. Od roku 2010 realizuje w Polsce największy projekt nauki programowania, obecnie jest w projekcie już 3.180 polskich szkół, 4.680 nauczycieli oraz 44.650 uczniów (www.baltie.pl). Autor międzynarodowej platformy konkursowej (www.baltie.net). Dzięki temu projektowi polscy uczniowie szkół podstawowych zajmują w ostatnich trzech latach w międzynarodowych konkursach programistycznych nawet do 18 miejsc w pierwszej dwudziestce. Już 23 lata organizuje twórcze międzynarodowe konkursy programistyczne (Creative Baltie), które stały się wzorem np. dla Imagine Cupu (Microsoft) i innych. Jego ostatnią inicjatywą jest wprowadzenie nowego przedmiotu „programowanie“ do szkół podstawowych zamiast przedmiotu „zajęcia komputerowe“.


Tomasz Łukawski

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach-pokazowej szkoły, która otrzymała tytuły Microsoft Showcase School w latach 2015 i 2016 (w roku 2016 jest 400 takich szkół na całym świecie z czego 2 w Polsce). Placówka posiada m.in. certyfikaty „Szkoła w chmurze” oraz „Modelowa Szkoła”. Tomasz Łukawski zdobył prestiżowy tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert i jest regionalnym koordynatorem międzynarodowego programu Microsoft in Education, prezentował dorobek placówki na Global Forum E2 w Redmont w USA. Przeprowadził szereg zmian, wdrożeń, innowacji tworząc szkołę od podstaw jako pierwszy dyrektor SP3. Jest prelegentem na ogólnopolskich konferencjach prowadząc wykłady, seminaria i warsztaty z zastosowania TIK w zarządzaniu placówkami oświatowymi, wdrożeń systemów komputerowych, zastosowań TIK w metodyce nauczania, zarządzania zmianą czy modelu funkcji dyrektora szkoły. Jest ekspertem przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jako miłośnik wprowadzenia programowania do polskich szkół udzielał się przy tworzeniu rekomendacji środowiskowych nowej podstawy programowej informatyki dla Ministerstwa Cyfryzacji.
Ukończył Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracę p.t. „Rola dyrektora szkoły jako menedżera placówki oświatowej”. Posiada studia podyplomowe dla Koordynatorów Technologii Informacyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest magistrem pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielem dyplomowanym informatyki oraz koordynatorem IT. Wcześniej równolegle z pracą w gimnazjum prowadził działalność gospodarczą zajmującą się szkoleniami nauczycieli, wdrożeniami systemów informacyjnych i administrowaniem systemów sieciowych.
Ponadto posiada tytuły Egzaminatora ECDL, Trenera Intel-Teach to the Futture, Menedżera Oświaty, Administratora Sieci (D1 D2 D3). Jest powołany przez Wojewodę Mazowieckiego na członka komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli na lata 2015-2020. W roku 2015 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej a w roku 2014 nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Fundacja Edukacja Na Nowo przyznała mu statuetkę „TOP 3 Mężczyźni w Edukacji 2016”

stat4u